Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

martynienia
7807 699d 420
martynienia
9113 4139 420
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viadivi divi

March 30 2020

martynienia
6954 3a8b 420
Reposted fromzmilosci zmilosci viaeazyi eazyi
martynienia
5797 706d 420
Reposted fromyikes yikes viakotfica kotfica
martynienia
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
martynienia
7319 0340 420
Reposted fromzupazogorkiem zupazogorkiem viamrpaf mrpaf

March 29 2020

5537 63ff 420
Reposted frommau5y mau5y viaamphetaminelogic amphetaminelogic
martynienia

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viaamphetaminelogic amphetaminelogic
martynienia
8345 d6df 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
martynienia
martynienia
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
martynienia
0171 85c9 420
Reposted fromolgens olgens viaonmelancholyhill onmelancholyhill
martynienia
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
martynienia
martynienia
8336 b2d5 420
Reposted fromtfu tfu viaonmelancholyhill onmelancholyhill
martynienia
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie Twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie Twój spokój, a w zamian oferuje Ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami Twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co Ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromlovvie lovvie viaonmelancholyhill onmelancholyhill
martynienia
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
martynienia
9194 e422 420
Reposted fromhare hare viaonmelancholyhill onmelancholyhill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl