Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

martynienia
9263 528e 420
martynienia
0171 85c9 420
martynienia
9286 aaa7 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastrzepy strzepy
martynienia
9279 3a98 420
Reposted fromgket gket viaSmigol Smigol

August 01 2017

martynienia
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...

July 30 2017

martynienia
Dzisiejsza niedziela upłynęła mi okropnie pusto i głupio, czyli po prostu bez Ciebie. Muszę się na nowo do wszystkiego przyzwyczajać.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
martynienia

July 28 2017

martynienia
6239 4775 420

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

martynienia
3977 b6ef 420
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
martynienia

July 27 2017

martynienia

July 25 2017

martynienia
5848 97e6 420
Reposted fromnyaako nyaako viaAnneBonny AnneBonny

July 20 2017

martynienia

July 19 2017

martynienia
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viabanshe banshe
martynienia
martynienia

July 17 2017

martynienia
martynienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl