Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

martynienia
8816 afb4
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianem0 nem0
martynienia
2500 95b4 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaedhell edhell
martynienia
6963 2ef5 420
Reposted fromhysterie hysterie viapanmrok panmrok
martynienia
1631 ab6e 420
Reposted fromtojika4 tojika4 viaemciu emciu

June 22 2017

martynienia
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.

June 21 2017

2270 7fd4 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakrolfasolek krolfasolek
martynienia
0046 0058 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaemciu emciu
martynienia
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska

June 20 2017

martynienia
5621 853b 420
martynienia
4297 e00e 420
Reposted fromgreensky greensky viazachlanny zachlanny
martynienia
martynienia
martynienia
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viathefirstdrop thefirstdrop
martynienia

June 19 2017

martynienia
martynienia
Reposted fromFlau Flau vianaochan naochan
martynienia
5370 5c7c 420
Reposted fromoutline outline viaPastel-Pale Pastel-Pale

June 18 2017

martynienia
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"

June 17 2017

martynienia
2325 1c84 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl