Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

martynienia
2023 bbfb

February 18 2019

February 17 2019

martynienia
8374 1d28 420
Reposted fromdiebitchess diebitchess viamatuszczak matuszczak
martynienia
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
martynienia

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viamatuszczak matuszczak
martynienia

February 16 2019

martynienia
3361 148d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
martynienia
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami

February 14 2019

martynienia
3321 0d75 420
Żulczyk!
martynienia
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany

February 12 2019

martynienia
martynienia

February 09 2019

martynienia
0387 4bcb 420
martynienia
martynienia
martynienia
5793 ad68 420
Reposted fromwishnia wishnia viaHypothermia Hypothermia

February 07 2019

martynienia
5276 8ccd 420
Reposted fromFienrira Fienrira viaelentarie elentarie
martynienia
7100 24b5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelentarie elentarie

February 06 2019

martynienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl