Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

martynienia
3127 5249 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakasiarzyna kasiarzyna
martynienia
3288 6115 420
Reposted fromnazarena nazarena viaczinok czinok

April 17 2018

martynienia
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaaletodelio aletodelio
martynienia
3367 c655
Reposted fromaletodelio aletodelio viapatyna patyna
martynienia
0858 a300 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasofias sofias
martynienia
3385 1b38 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas

April 15 2018

martynienia
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viaCarridwen Carridwen

April 14 2018

2606 91ce 420

happymoomin:

Down came a star child (New Moomin 1972)

Reposted frommontak montak viaHypothermia Hypothermia

April 09 2018

9833 2969 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaveryrude veryrude
martynienia
0126 e324 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia

March 15 2018

martynienia
martynienia
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.

March 11 2018

martynienia
2234 1469 420
Reposted fromkarahippie karahippie
martynienia
Reposted fromgruetze gruetze vialujek lujek
martynienia
1263 3ca1 420
Reposted fromzciach zciach viadarthsadic darthsadic

March 01 2018

February 25 2018

February 24 2018

martynienia
3224 233b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaczeresnia czeresnia
martynienia
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaprzytulmnie przytulmnie
martynienia
9384 2009 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaprzytulmnie przytulmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl