Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

martynienia
6391 555d 420
Reposted frombookinistka bookinistka viapoolun poolun
martynienia
Wiem, chciałabyś wreszcie przeżyć więcej. Chciałabyś przeżyć więcej, chociaż przeczy serce.
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
martynienia
6196 06ad 420
Reposted fromkreatura kreatura viabubblegumbitch bubblegumbitch
5326 e759
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaHypothermia Hypothermia

November 13 2017

4804 29b8
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viabiauek biauek
8141 6c0c 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaamelinowa amelinowa
martynienia
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadusielecc dusielecc
martynienia
3583 d45c 420
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

November 12 2017

martynienia
5268 764f 420
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaiamanartist iamanartist

November 09 2017

martynienia
7359 9039 420
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaHypothermia Hypothermia

October 27 2017

October 21 2017

martynienia
7103 d528 420
prophecy (we=people)?
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadivi divi

October 20 2017

martynienia
4586 e7f1 420
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaprzytulmnie przytulmnie

October 18 2017

martynienia
3272 6765 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
martynienia
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
martynienia
3882 7cdb 420
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
martynienia
1663 0245 420
Reposted fromneon neon viaHypothermia Hypothermia

October 09 2017

martynienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl