Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

martynienia
4608 51fd 420
martynienia
0295 a308 420

February 23 2017

martynienia
Reposted fromsaski saski viamrpaf mrpaf
martynienia
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viaBrilliant Brilliant
martynienia
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viaiamanartist iamanartist

February 22 2017

6378 6ecb 420
Reposted fromunco unco viagrzej grzej

February 21 2017

martynienia
4380 ecfa 420
Reposted fromSardion Sardion viasstefania sstefania
martynienia

February 20 2017

martynienia
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
martynienia
martynienia
7050 5097 420
Reposted frombitner bitner viawrazliwa wrazliwa
martynienia
8152 6ab3 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viayoungie youngie

February 16 2017

martynienia
TO MIŁOŚĆ CZY OKSYTOCYNA? 
— xxx

February 15 2017

martynienia

July 10 2015

martynienia
6765 51b5 420
Reposted fromDarkArtist DarkArtist
martynienia
9263 528e 420
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vianoisetales noisetales
martynienia
2884 c291 420
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vianoisetales noisetales
martynienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl